Wikimploi Grand Projects

Wikimploi-mallissa tehdään monenlaista työtä monipuolisin kiinnostuksin. Jokaisella voi olla oma työ ja yritys, henkilöryhmät voivat luoda yhteisen yrityksen tai yhteistyöhankkeen, tai työntekijä voi liittyä Wikimploin suuriin hankkeisiin, joita kutsutaan nimellä Grand Projects.

Wikimploin sisällä pienet henkilöyritykset, modernit start-upit, osuuskunnat, valmiit PK-yritykset ja menestyvät suuryritykset kohtaavat. Yhdellä työpöydällä voi olla paikallinen palveluyritys, ja vieressä huippuyhtiön luova visionääri.

Wikimploin suuret hankkeet, Wikimploi Grand Projects

Sellainen henkilö, joka haluaa liittyä Wikimploi-yhteisöön, mutta ei ole vielä päättänyt fokusaluettaan ja tulevaa tekemisen suuntaansa, voi tulla mukaan meneillään oleviin paikallisiin ja globaaleihin hankkeisiin. Näissä Wikimploin suurissa hankkeissa visioidaan, suunnitellaan ja organisoidaan tulevaisuutta käytönnössä. Wikimploi Grand Project voi olla esimerkiksi ekokaupunkien suunnittelu ja toteutus, Haitin jälleenrakentamisen organisointi ja koululaitoksen kokonaisuudistus ja järkevöittäminen.

Grand Projects -ohjelmaa päivitetään jatkuvalla megatrendien tutkimisella ja päivittämisellä. Alla kaavio megatrendin strukturoinnista:
http://wikimploi.files.wordpress.com/2012/09/12_wikimploi-trend-blend-2009-plus-richard-watson-ben-nowandnext-com.jpg?w=640&h=457
Megatrends 2009+, Richard Watson, http://www.nowandthen.com. Wikimploi is the core platform for drafting practical applications related to megatrends. For this purpose, a global ICT system will be developed. It will combine the data from web-based applications such as Wikipedia, Google and Facebook with the development of the physical reality in which we live. Wikimploi is an enabler: by utilising both virtual and concrete measures it enables us to develop work which best serves humanity and the global quality of life. [Kaavio on saatavissa PDF-muodossa tästä linkistä.]

Kun Wikimploi-malli on saavuttanut vaiheen 3.0, eli verkostossa on globaalisti kaksi miljoonaa jäsentä, on siitä helposti löydettävissä mihin tahansa laajaan ja monimutkaiseen projektiin 100 000 – 200 000 huippuammattilaista. Kun tällainen joukko suunnittelee ja organisoi systemaattisesti ja dynaamisesti johdettuna esimerkiksi ilmastopakolaisten asuttamisen 5000:lle pohjoisemmalle paikkakunnalle, joihin rakennetaan ekologisia kaupungiosia ja kaupunkeja, saadaan toteutuskelpoinen kokonaisuus aikaan kahdessa kuukaudessa. Kolmannen kuukauden aikana kaupunkirakentaminen voidaan aloittaa 5000 paikkakunnalla. Se, mikä ennen kesti kymmeniä vuosia, toteutetaan ja viimeistellään 18 kuukaudessa. Tätä on uusi ajattelu, uusi suunnittelu ja uusi organisointi. Tätä on Wikimploi.

Wikimploi Grand Projects -hankkeet ovat yleishyödyllisiä

Wikimploin työntekijät voivat tuoda Wikimplaceen sekä omia ideoita, hankkeita ja liiketoimintaa tai liittyä Wikimploin Grand Projects -hankkeisiin työntekijöinä.

Grand Projects -hankkeissa pyritään työn ja tuotoksen abstraktiohyppyyn – siis työn, ja siten tuotannon, kulutuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan saattamista edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi.

Wikimploin Grand Projects -hankkeet on rahoitettu hyväntekeväisyyslahjoituksilla, kansainvälisten järjestöjen, EU:n, kansallisen ja paikallisen hallinnon rahoituksella tai sponsoroinnilla. Grand Projectseissa tehty työ ja sen tulokset ovat kaikkien saatavilla ja ne toimivat innovaatioiden lähteinä, kun yritykset ja Wikimploin työntekijät kehittävät uusia yrityshankkeita.

Wikimploi Grand Projects -esimerkkejä

Ekokaupunkinen ja uudenlaisten ​​kaupunkien suunnittelu. Täysin uusien kaupunkien ja yhteisöjen suunnittelu tulee välttämättömäksi ilmastonmuutoksen yhteydessä ja kun on siirryttävä uusiutuviin energialähteisiin. Nämä voidaan suunnitella erilaisiin ​​ympäristöihin kuten meri-, järvi- ja jokialueille, tundralle tai metsään. Kaupunkien profiilia voidaan myös painottaa merimatkailulle, kotitarveviljelylle, kulttuurille, taiteelle ja käsityölle jne.

Paikallistalouden rakenneuudistus ja uudelleenrakentaminen. Kun kaupunkikeskustojen ulkopuolella asuminen vaikeutuu palveluiden puutteen vuoksi, on paikalliset elinkeinot ja palvelut toteuttetava uudella tavalla (vrt. elintarviketuotanto, sairaanhoito jne.). Tämä koskee myös isompia kaupunkeja ja yhteisöjä, erityisesti silloin kun ne ovat riippuvaisia elintarvikkeiden ja energian tuotannosta. Ne kun toimitetaan usein kaukaa, mikä tekee niistä erittäin alttiita häiriöille logistiikan ja energiaverkkojen puolesta.

Ympäristövahinkojen korjaaminen. Lukuisat akuutit ympäristökriisit ympäri maailmaa ovat yhä ratkaisematta – olipa ne haitallisten aineiden vuotamista vesiin ja maaperään tai ilman pilaantumista. Wikimploi-yhteisön aivokapasiteetin ja tietoisuuden kasvamisen myötä maailmanlaajuiset kriisit voidaan nopeasti listata, tuoda maailmanlaajuisesti esille ja ratkaista.

Arktisen strategian toteutus. Suomi on arktisen alueen ytimessä, niin sijainniltaan, teknologiselta tasoltaan kuin tutkimus- ja kehityshankkeiden puolesta. Kun pohjoiseen Suomeen, Rovaniemelle, Sodankylään, Inariin ja Ivaloon, Utsjoelle ja Enontekiölle perustetaan Wikimploi Arctic -verkko, saadaan kerralla tutkimuksen ja kehityksen kaikki osat paikalleen: Lapin yliopisto ja AMK tutkivat ja kehittävät, kullekin paikkakunnalle perustetaan kansainväliset keskukset, jotka saavat tukea matkailutoiminnasta. Ensimmäisenä suurhankkeena on kaiken arktisen tutkimuksen ja kehityksen kartoittaminen niin meneillään olevien hankkeiden kuin tulevienkin osilta. Samalla suunnitellaan arktisen kehityksen kokonaisuus, aikataulutetaan ja resursoidaan se. Sen jälkeen organisoidaan hankkeet yhdessä arktisen ja Barentsin alueen kaupunkien ja toimijoiden kanssa. Kuin sivutuotteena saamme pohjoiseen Lappiin huippututkimusta ja parhaita hankkeita. Saamme myös Norjan ja Venäjän mukaan arktisen seudun kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Lapissa voidaan myös kouluttaa, aidoissa olosuhteissa ja kontekstissa herkässä ympäristössä tapahtuvaa, uutta teknologista ja sosiaalista kehitystyötä. Suomen arktinen strategia 2013 on kokonaisuus, joka kannattaa organisoida Wikimploi-mallin mukaan. Tällöin hankkeisiin saadaan kansainväliset asiantuntijat mukaan suomalaisten avuksi.

Journalismin uudistaminen. Internet on vetänyt maton alta perinteisten lehtitalojen alta, mainonta ei enää maksaa palkkaa toimittajille, lukijatkin lukevat lehtiä yhä vähemmän. Vakiintuneet sanomalehdet ovat vaikeuksissa ja painotalot ovat menettäneet voimansa, koska merkittävät paperijulkaisut poistuvat hiljalleen tai ne menevät Internetiin. Tässä yhteydessä journalismi tarvitsee uudelleenmäärittelyn ja uuden tavan toimia. Yksi merkittävimpiä uuden journalismin kanavia on webbi-radio, jonka toimittajina ovat sekä tuhannet ammattilaiset että sadat tuhannet Wikimployee-reportterit. Teknologiana on globaali julkaisu-plaform, älykännykät, kamerat, videot, nauhurit, fillarit, segwayt, moottoripyörät ja autot. Journalismi toteutuu reportaaseina, YouTube-videoina, visualisointeina ja suorina lähetyksinä niin silmiin kuin korviinkin.

Rahan uudelleenmäärittely. Lopettaa rahalla ja omaisuudella keinottelun ja vahingollisen spekulaation. Määrittelee arvonmuodostumista työn, raaka-aineiden, omaisuuden muiden resurssien avulla.

Energian tuotanto. On sanomattakin selvää, että uusiutuvan energian tuotanto ja käyttö vaativat vielä kehittämistä. Wikimploin aivokapasiteetti voi tehdä tämän ja jopa keksiä jotain täysin uutta.

Puhtaan veden tuotanto ja jakelu. Puhdas vesi on harvinaisuutta maailmanlaajuisesti. Kaikki teknologiat ja logistiset järjestelmät puhtaan veden tuotannolle ja jakelulle on olemassa. Ne täytyy vain organisoida toimivaksi kokonaisuudeksi niin, että vedestä ei tule öljyn kaltaista valtapoliittista tekijää.

Koulutuksen ja oppineisuuden renesanssi. Koulutusjärjestelmää uudistetaan niin, ettei keskinkertaisuudet valtaa opettajien ja professoreiden virkoja. Huippuosaamista on avainsana – vähempään ei opetuksessa tyydytä. Syvällinen tietämys ja asiantuntemus nostetaan arvoonsa harjoittelulla. Kokeneiden ammattilaisten mentorointi otetaan osaksi koulutusjärjestelmää.

Paikallishallinnon uudistaminen. Edistetään ja vahvistetaan ihmisten sitoutumista verorahojen viisaaseen käyttöön, kunnallisten palvelujen toteuttamiseen ja paikallisen ympäristön rakentamiseen. Kansalaisten suoraa edustusta ja osallistumista valmisteluun ja päätöksentekoon kehitetään.

Kulutuskulttuurista kestävän yhteiskunnan ja ympäristön rakentamiseen. Suhtautuminen jokapäiväiseen kulutukseen vaatii tietoa ja aktiivisuutta, oli kyseessä sitten ruoka, vaatteet, energia tai vesi. Hankkeen tarkoituksena on laajentaa tietoisuutta koskien resurssien ja tuotteiden  alkuperää, luonnonvarojen käyttöä ja tuotanto-olosuhteita. Monia tuotteita ja vempaimia emme kertakaikkiaan tarvitse. Haitallinen kulutus onnistuu nerokkaan markkinoinnin vuoksi, joka saa meidät laiskuuksissamme nauttimaan turhamaisuuksista. Tavoitteena on tietoisuuden lisääminen ja kulutuksen arvioinnin kehittäminen niin, että se ylläpitää paikallista taloutta ja vähentää luonnonvarojen käyttöä.

Wikimploi Grand Projects ja Suomen sata uutta mahdollisuutta

Wikimploi Grand Projects on nopein tie resurssoida Suomen sata uutta mahdollisuutta (Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 6/2013).

Eduskunnan raportti kuvaa sadan radikaalin teknologian mahdollisuuksia Suomen tulevaisuudelle. Nykyisessä rahoitustilanteessa näiden hankkeiden aloittaminenkin vie vuosia, ja toteuttaminen kaikessa byrokratiassa ja raa’assa kilpailussa heikentää työn vaikuttavuutta.

Wikimploi on hyvä keskipiste Suomen sadan uuden mahdollisuuden toteuttamiseen sen vuoksi, että siinä yhdistyy kolme asiaa: työttömät ammattilaiset saavat mielekästä työtä, miljoonien neliömetrien tyhjät toimitilat saavat vuokralaisia, ja Suomi saa raporttiin lentävän lähdön.  Samalla Suomeen luodaan uusi yhteistyön kulttuuri, kun mukaan saadaan vakiintuneet tutkimuslaitokset.

Miten niin Wikimploi pystyy tähän? Wikimploi pystyy organisoimaan tämän sen vuoksi, että kun verkostossa on vaikkapa 100 000 työtöntä ammattilaista, akateemista ja nuorta, saavat he synergiallaan, innostuksellaan ja kriittisellä massallaan yliopistot ja eri alojen yritykset aktiivisiksi. Kun raportin hankkeita aloitetaan yliopistojen, VTT:n, yritysten ja Wikimploin ammattilaisten yhteistyönä, hankkeissa on tieteellistä, kaupallista ja teknistä osaamista ja johtamistataitoa enemmän, kuin mikään muu mekanismi pystyy organisoimaan. Wikimploin luonteen mukaisesti hankkeiden organisointi voidaan tehdä viikoissa, ei vuosissa niinkuin yleensä on tapana. Wikimploi tuo siis Suomen sataan uuteen mahdollisuuteen nopeutta, ketteryyttä ja yhteistyötä yli vakiintuneiden organisaatioiden. Wikimploi tuo mukaan myös aivan uuden startup-kulttuurin, jossa jokainen voi luoda startupin, ja jokainen saa tukea kaikilta Wikimploin jäseniltä.

Wikimploi voi usein olla myös avoimempi ja innostavampi tutkimus- ja kehitysympäristö kuin jäykät ja irtisanovat tutkimuslaitokset. Tässä on myös Wikimploin yleishyödyllisen ja Open Collaboration -kulttuurin etu: tutkimukseen ja tuotekehitykseen panostettu rahoitus ei hukkaa rahaa byrokratiaan, liikevoittoihin ja hitaaseen etenemiseen. Jos Suomen 40 000 akateemisesta työttömästä esim. 30 000 osallistuu Wikimploin kautta Suomen sadan uuden mahdollisuuden toteuttamiseen, on käytössämme maailmaa mullistava joukko osaamisen ammattilaisia. Olemme silloin luoneet koko maata kattavan Piilaakson kaupungeista kyliin. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa Suomen julkinen kehitysrahoitus on rajallista ja sen hyödyntäminen edellyttää nerokkuutta organisointi- ja hallintomalleissa.