Nuoriso ja Wikimploi

Nuoret, niin koululaiset, ylioppilaat kuin työttömätkin, tarvitsevat työtä. Työtä ei tarvitse odotella, se voidaan organisoida yhdessä. Organisointiin tarvitaan malli ja mekanismi, ja se on Wikimploi.

Nuorisotakuu tarjoaa alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, työkokeilu-, työpaja- tai työpaikan kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Nuorisotakuu velvoittaa kuntia vähentämään nuorisotyöttömyyttä. Nuorisotakuu astui voimaan 1.1.2013.

————————–.————————–

Alla kuvalinkki Wikimploin kesätyö 2015 -mekanismiin!

15_Wikimploi-tuhannelle-nuorelle-kesatyo-2015Where there’s a will, there’s a way.

————————–.————————–

Nuorisotyöttömyysongelman luonne ja laajuus

EU:ssa on tällä hetkellä noin 7,5 miljoonaa alle 15-25-vuotiasta vailla työtä tai opiskelupaikkaa. Tämä tarkoittaa, että kuuden miljardin euron potista jokaisen heidän tukemiseen on varattu vuosien 2014 ja 2015 aikana 400 euroa vuodessa. Moni asia tällä rahalla on mahdotonta hoitaa näin laajan ongelman edessä:

 • nuoria ei saa liiaksi kannustaa muuttamaan ulkomaille opiskelemaan tai töihin, sillä ongelma siirtyy vain seuraavaan maahan (eikä muuttaminen ole mahdollistakaan kuin noin promillen murto-osalle nuoria) – nuorten muuuttaminen maasta toiseen on nollasummapeliä
 • oppisopimuspaikkoja ei PK-yrityksissä riitä, sillä oppi edellyttää ammattilaiselta paljon sitoutumista ohjaukseen näin vähentäen työtehoa – yritystä ei voi pakottaa oppisopimukseen kannattavuuden kustannuksella
 • opiskelu- ja työpaikkojen vastaavuus tulevaisuuden tarpeisiin ja nuoren intresseihin on heikkoa – nuorilla ei saa teettää mitä tahansa
 • opiskelu- ja harjoittelupaikka ei takaa nuorelle mielekästä työtä, jos se poikkeaa oleellisesti toivotusta alasta – nuoren motivaatio vähenee
 • oppisopimuspaikka ei takaa pysyvää työpaikkaa, joten nuori elää jatkuvassa epävarmuuden tilassa – nuorelle on valmisteltu huono tulevaisuus.

Nuorilla ei saa teettää mitä tahansa

Ehkä suurimpana ongelmana nuorten koulutuksessa ja työllistämisessä on ohjata ja kannustaa heitä aloille, jotka ovat kyseenalaisia, tulevaisuuden kannalta vahingollisia ja kasvattavat vahinko- ja korjausvelkaa. Tällaisia ovat mm. yliaikaiset ja luontoa ja elämää yli rajojen vahingoittavat alat ja toimet. Ydinenergian, uusiutumattomien raaka-aineiden käytön, spekulatiivisen pankkitoiminnan ja slummiutumisen lisääminen ja edistäminen ovat toimia, joihin nuoria ei saa pakottaa. Muita vastaavia vahingollisia aloja ovat mm. roskaruuan tuotanto, hajanaisesta yhteiskuntarakenteesta johtuva logistiikka, sotavarustelu ja poliittis-hallinnollinen toiminta, joissa on rajattu eturyhmäintressi ja valtakomponentti. Nämä alat ja toimet eivät sovi nuorille.

Nuorille sopisivat koulutus ja työ, jotka tähtäävät paikallisen elämän, hyvinvoinnin ja sivistyksen laadun kohottamiseen. Nuorille sopivat myös kaikki ne alat, jotka visioivat, suunnittelevat ja organisovat yllä mainittujen vahingollisten alojen alasajoa. Näihin sopiviin aloihin liittyy myös valikoitu osa teknologiasta, hoivatyöstä, tieteestä ja kulttuurista. Uusien kaupunkien rakentaminen ja paikallistalous ovat aloja, joille nuorten koulutusta ja työtä olisi suunnattava. Nuoret kannattaa valmistaa myös tietoiseen ymmärrykseen 10/90-yhteiskunnasta, jossa pieni osa ihmiskunnasta organisoi ja ylläpitää perustuotannon, ja muut edistävät elämän laatua ja sisältöä.

Nuorisotakuu on Euroopan Unionin mittakaavassa vakavampi asia kuin miltä se kaikessa hapuillussaan näyttäytyykään. EU sijoittaa miljardeja euroja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen (45 miljardia lisää). EU:lle on laadittava nuorisotyöllistämisen malleja niin, että kymmenet miljardit hyödyttävät niin nuoria kuin EU:ta. Suomessa EU:n tuki kanavoidaan TEM-mallin mukaan.

Nuoret Wikimploi-mallissa

Wikimploi-mallin pääasiat:
yhdistetään kolme asiaa: tekemätön työ, taitavat työn tekijät, tyhjät toimitilat. Samalla työn tase kehitetään positiiviseksi (edullisemmaksi, ekologisemmaksi ja eettisemmäksi) ja kehittää työtä seuraavalle abstraktiotasolle (ns. disruptiivinen tai radikaali bisnesmalli)
jokaisella jäsenellä on innostunut yrittäjäasenne, johon saa kumppaneita, mentoreita ja osakkaita lähiyhteisöstä
jokainen tapaa työpaikallaan päivittäin satoja ihmisiä, ammattilaisia, nuoria ja senioreja, ja voi olla verkostossa tuhansien ammattilaisten kanssa globaalissa verkostossa
jokainen saa tukea ja mentorointia kehittää työtään ja sen tuloksia uudelle tasolle. Tässä yrittäminen ja työn kehittäminen Wikimploi-mallissa eroaa tavallisesta perustyöstä yrityksen palveluksessa. Työn ja tuotoksen innovatiivinen kehittäminen seuraavalle abstraktiotasolle luo kilpalukykyä ja menestystä.

Nuoret pääsevät mukaan Wikimploi-Bauhaus -teeman mukaisesti. Siinä nuori toimii osana ammattilaisten, niin seniorien kuin vastavalmistuneidenkin, kanssa monipuolisissa hankkeissa. Muotoilukoulu Bauhaus kehitti 1920-luvulla käsityölähtöistä ajattelua modernimmaksi, laadukkaammaksi ja teollisemmaksi niin, että kaikille ihmisille voitiin tarjota parempia esineitä, vaatteita, huonekaluja, sisustuksia, taloja ja kaupunkeja. Nykyään kaikki maailman parhaat taide-, muotoilu- ja arkkitehtikoulut on perustettu Bauhausin opeille.

Wikimploissa nuorelle on tarjolla:

 • toimistotilaa, työpajoja, verstaita, laitteita ja ohjausta
 • keskusteleva ja kansainvälinen, monikulttuurinen ilmapiiri
 • esikurssi, jossa sisältöinä mm. työn idea, työn ekosysteemi, työnjako, yrittäminen vs. työntekijyys, palkan muodostuminen tuottavuuden suhteen, ideointi-, suunnittelu-, valmistelu-, tuotanto-, ylläpito-  ja huoltotyön riippuvuus, työn tase, ekologisuus, kilpailukyky
 • innovaatiotoiminnan huippuosaaminen (konseptointiketju, tuotanto, markkinointi, kansainvälistyminen, vienti)
 • kannustusta monipuolisuuteen ja valmiuksien laadullisuuteen
 • koulutusmahdollisuudet paikkakunnan oppilaitoksissa ja laajemmin kansainvälisissä kouluissa
 • parhaita kotimaisia ja ulkomaisia ammattilaisvierailuja
 • pysyvyys eli yhteisö on paikallisesti pysyvä ja globaalisti dynaaminen
 • mahdollisuus olla mukana mullistamassa työn ideaa ja merkitystä
 • Wikimploin laajentuessa mahdollisuus matkustaa perustamaan uusia keskuksia maailmalle.

….. 

Kuva Linus Torvalds ja Linux, Uolevi Nurmi ja puusepäntyö.

Wikimploissa nuorelta vaaditaan:

 • vastuu omasta työstä ja työyhteisön yhteisistä tavoitteista
 • vastuullisuutta mm. keskinäisten sopimusten ja jaettujen yrityssalaisuuksien pitämisessä
 • sopimukset, sopiminen seniorikollegoiden kanssa työstä (kisällityö, oppisopimus)
 • oman osuuden ja aseman selvittäminen työnteon ketjussa
 • laskenta siitä, miten oma työpanos ja sen tuotos maksaa palkan, kun joku ostaa sen
 • oman tavoitteen visionti ja kehityssuunnitelman teko (visio–suunnittelu–toteutus)
 • ammatilliset analyysit eli vertaisarvioiden teko (mitä muut ovat tehneet ja tekevät vastaavalla alalla, mikä on alan tulevaisuus, mitä pitää osata ja miten olen kilpailukykyinen?)
 • oman ainutkertaisen panoksen tuominen työyhteisöön.

Wikimploi Case Hämeenlinna (esimerkki)

Kun esimerkiksi Hämeenlinnaan perustettaisiin Wikimploi-keskus, jossa työskentelee noin 500 työtä vailla olevaa ammattilaista, voisivat he ottaa 50-100 nuorta erilaisilla sopimuksilla ja tavoitteilla kisälli- ja koulutussuhteeseen. Mitä tämä tarkalleen ottaen tarkoittaisi? Tämä tarkoittaisi, että:

 • Wikimploin ammattilaiset ryhtyisivät omiin ja yhteisiin hankkeisiin, jotka loisivat uutta liiketoimintaa ja alueellista menestystä
 • keskuksen ammattilaiset saisivat olla ensimmäisiä yrittäjiä ja visionäärejä, jotka ottavat nuoret vakavasti laatimaan malleja ja esimerkkejä yhteisen työnteon organisoimiseksi
 • ammattilaiset ja nuoret aloittaisivat maailmanlaajuisesti merkittävän käytännön kehityshankkeen, jossa nuoret otetaan myötäotteella mukaan globaalisti tärkeiden hankkeiden visiointiin, suunnitteluun ja organisointiin
 • nuoret olisivat oleellinen osa Hämeenlinnan keskustan Wikimploi-yhteisöä, sillä keskuksen pitää sijoittua torin välittömään läheisyyteen. Näin keskuksesta tulisi kaupunkirakenteellinen osa, joka vastaa entistä markkinapaikkaa. Nyt keskus olisi kaupungin viihtyisin ja aktiivisin yhteisöllinen paikka myös muille kaupunkilaisille, nuorille ja varttuneille
 • 500 ammattilaista yhdessä noin 100 nuoren kanssa saavat työn alle 500+ hanketta, joihin verkotetaan mukaan 5000 henkilöä globaalisti. Jokaisen nuoren omia hankkeita mentoroidaan ja autetaan, jolloin he saavat ottaa vastuuta ja saavat näin lisää motivaatiota työn tuottaessa näkyviä tuloksia
 • nuorten edetessä omissa Wikimploi-kisälliprojekteissaan parhaat oppilaitokset tulevat mukaan kehittämään ammatillista koulutusta vastaamaan down-top -mallia, jossa nuori saa määritellä vision ja oppilaitos muotoilee opetusohjelman
 • Hämeenlinnan Wikimploi-keskuksesta tulee Suomen eniten vierailtu työllisyyskohde, jossa käy vuosittain yli tuhat journalistia, noin 1000 YK:n, ILO:n, Maailmapankin ja eri valtioiden strategia, noin 200 TV:n ja webbimedian kuvausryhmää ja audienssia pyytäisi myös noin 4000 koululuokkaa eri puolilta maailmaa. Hyvin organisoituna Hämeenlinnassa vierailisi vuosittain 3000-20000 uuttaa matkailijaa, jotka viipyisivät Wikimploin kursseilla ja tilaisuuksissa 2-4 päivää kerrallaan. Matkailullisesti tämä määrä yöpyjiä tuottaa 1 – 20 miljoonan euron liikevaihdon majoituspalveluihin, ja saman määrän vierailu- ja koulutustuottoja. Riippuen tietysti siitä, miten hyvin hanke organisoidaan.

Hämeenlinnan Wikimploi-sovellusta voidaan kloonata eri painotuksin ja profiilein esim. Helsinkiin, Vantaalle ja Ouluun, mutta myös ulkomaille niihin maihin ja kaupunkeihin, joissa tarvitaan uusia avauksia ja innovaatioita työllistymiseen. On selvää, että Wikimploi-mallin ensimmäinen aktiivinen pilotoija saa hoitaakseen seuraavien 30-100 Wikimploi-keskuksen toteutuksen johtamisen.

Miten Hämeenlinna voi yhdistää nuorisotakuun ja Wikimploin?

Ensin laaditaan suunnitelma nopeudella wiki-wiki, eli noin kahdessa viikossa tehdään tarkennettu toimintasuunnitelma, hankitaan tilat ja resurssit, kutsutaan eri osapuolten henkilöt ja jaetaan kulkukortit ja työpisteet.

Kolmannella viikolla 500 + 100 henkilöä ovat vauhdissa 500+ hankkeensa kanssa, ja konseptin ensimmäiset kloonit aktiivisimpiin kaupunkeihin alkavat. Helmikuun lopussa mukana ovat mitä ilmeisimmin Jyväskylä, Kuopio, Tukholma, Madrid, Ateena ja Rio de Janeiro. Moni meidän sadasta nuoresta joutuvat lähtemään Ruotsiin, Espanjaan, Kreikkaan ja Brasiliaan konsultoimaan Wikimpoi-mallin vientiä, hyvällä palkalla tietysti. Wikimploi on muuten yleishyödyllinen ja kehyksenä voittoa tuottamaton, mutta konsultointi on maksullista. Konsultoinnin tuottoja käytetään Wikimploi-konseptin kehitykseen ja vientiin kehitysmaihin.

Kun Hämeenlinnan sata nuorta ovat maailmalla viemässä nuorisotakuun ja ammattilaisverkoston yhteistä mallia, on se uskottavampaa kuin että muutama ministeri puhuu nuorisosta kiertoilmaisuin ja passiivisin lausekääntein. Tätä on Wikimploin Occupy ja Woodstock. Wikimploin renesanssi on sitä, että yhdistämme kaiken tekemättömän työn moderniin muotoon, jossa uutta ovat työn tekemisen ja tuloksen eettisyys, ekologisuus ja ekonomisuus. Tällainen käänteentekevyys sopii nuorille.