ICT-alasta vauhtia

Yksi merkittävimpiä uuden työn organisointiin liittyviä menetelmiä on soveltaa tietojenkäsittelyä työn ja sen tulosten tutkimukseen, suunnitteluun ja toteutukseen. Tietojenkäsittelyllä voidaan ennustaa ja kuvata, tai paremminkin, simuloida ja mallintaa, työtä. Mallinnuksessa kaikki työn vaiheet liitetään toisiinsa saumattomasti ja simuloinnissa työn kaikki vaiheet toteutetaan ”kuvaruudulla”. Malleja voi olla useita vaihtoehtoisia, joille kullekin voidaan antaa eri työn suoritustapoja ja tavoitteita riippuen sovellettavasta työnteon alasta.

Automaatio ja tietotekniikka tuovat uutta työtä

Mitä monimutkaisempi ja laaja-alaisempi ongelma, sitä paremmin ICT, tietotekniikka ja automaatio ratkaisevat työn organisoinnin. Kun tavoittena on esimerkiksi uusien ekologisten kaupunkien maailmanlaajuinen rakentaminen, vanhojen kaupunkien uuudistaminen, ilmastopakolaisten sijoittaminen, suurten katastrofien avustaminen ja jälleenrakennus, vain moderneilla titeojenkäsittelymenetelmillä yhdistettynä ammattimaiseen organisointiin voi ratkaista toteutuksen.

ICT, tietotekniikka ja automaatio edeltävät ”lapiotyötä”. Tässä on kehittyneiden maiden mahdollisuus nopeuttaa ekologista kaupunkirakentamista ja katastrofialueiden jälleenrakentamista. Käytännön työhön kannattaa ryhtyä vasta silloin, kun suunnittelu on riittävän valmista.

Silloin kun työn lähtökohdat ja sisältö ovat monimutkaisia, mutta tavoiteltava tulos selkeä ja yksinkertainen, on tietojenkäsittelystä suuri apu etsittäessä sopivaa ratkaisua. Esimerkkinä monimutkaisesta lähtökohdasta mutta yksinkertaisesta lopputuloksesta on ilmastonmuutoksesta johtuva maantieteellisten paikkojen tuleva sopimattomuus asumiseen, ja siitä seuraava tarve muuttaa elämälle edullisimmille paikkakunnille.

Lähtökohtana voisi olla esimerkiksi muuttaa 100 miljoonaa afrikkalaista pois yhä kuumenevasta Keski-Afrikasta. Välituloksena on se yksikertaisin päätös ja logistinen järjestely, eli muuttaminen. Lopputuloksena on monimutkainen satojen ellei tuhansien asioiden analysointi, suunnittelu, mallinnus ja ristiinajo siitä, millaiset ihmiset muuttavat ja mille paikkakunnalle, millaisin olosuhteisiin ja selviämisympäristöön. Silloin kyse on datasta, jota ei missään tietokannassa ei vielä ole: Mitä tarkoittaa lopullinen muutto pois omasta kulttuuriympäristöstä, ketkä ottavat meidät vastaan, tulemmeko toimeen toistemme kanssa, onko meillä siellä mitään omaa ja yhteistä, joudummeko erilleen läheisistämme, onko uusi paikkakunta kelvollinen ja miten kauan?

Tässä informaatioteknologia on kehitettävä uudelle abstraktiotasolle niin, että suuri kansanmuutto onnistuu paremmin kuin mitä nykyiset lennonvarausjärjestelmät ja logistiikkainsinöörien tavaravirtaohjelmistot mahdollistavat. Kyse on big datan uudesta muodosta, jota ei vielä ole. Kyse on myös ohjelmistosta, jossa on mahdollisuus pitää lähes kaikkia lähtötietoja ja algoritmiakin muuttujina ja dynaamisina. Vieläkin suurempi vaatimus muuttujien hallintaan ja dynaamisiin tekijöihin tulee itse vastaanottavilla paikkakunnilla, joissa rakennetaan kokonaan uusia kaupunkeja, työpaikkoja, luontosuhdetta ja kulttuuria. Kestävän kehityksen kannalta kaikkien ennalta laadittujen suunnitelmien on oltava laadultaan niin hyviä, että ne kelpaavat vuosisatoja hyvän elämän perustaksi. Ei ole mikään yllätys todeta, että meillä ei ole mitään valmiuksia hoitaa muuttotehtävää nykyisillä menetelmillä, jos ajatellaan miljoonien asukkaiden slummeja, hallitsematonta maahanmuuttoa, kulttuuriongelmia jo pienten vierasperäisten ryhmien kotoutumiselle tai syrjinnän ja sorron eri muotoja vastaanottavilla paikkakunnilla.

Wikimploi-yhteisö on ICT-organisaatio, joka mielihyvin lähtee avoimen koodin ajatuksin kehittämään superkompleksisten systeemien eli ylimonimutkaisten järjestelmien toteuttamista. Tässä tietojenkäsittelytiede on vielä alkutekijöissään pyrkiessään osallistumaan uusien käsitemallien ja algoritmien laatimiseen. Todennäköisesti antropologit, taiteilijat ja kulttuuriala laajemmin pystyvät määrittämään alkutiedon ja käsittelytavat insinöörien toteuttaessa itse koneet.

Esimerkkejä ICT-alan historiasta ja tulevaisuudesta:

http://www.community.net.nz/how-toguides/it/publicationsresources/disasterplanning.htm